مقاله2
  • بازی های هدفمند  با هدف آموزش مهارت های شغلی

    مدرسه اشتغال یکی از نهادهای مستقر در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف است. در دوره مهارت آموزی مدرس ...

  • سیستم بازیاب انرژی آسانسور

    امیررضاپورفخرایی دانشجوی کارشناسی ارشد برق شریف به همراه دو دانشجوی هم ورودی خود، آقای مصطفی دهقانی ...

  • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده