پایان نامه؛ واسنجی حسگر بینایی و اینرسی با اتصال صلب

خبرنگار افتخاری 2جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی با عنوان “واسنجی حسگر بینایی و اینرسی با اتصال صلب” و ارائه جناب آقای محسن ابراهیمی، چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر منظوری.

استاد ممتحن داخلی: دکتر کسایی.

استاد ممتحن خارجی: دکتر سریانی(علم و صنعت).

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید