پایان نامه؛ بررسی مدل های آشفتگی مختلف به منظور شبیه سازی عددی پدیده ی موج-نوسان در یک ورودی هوای مافوق صوت تراکم ترکیبی

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد باعنوان ” بررسی مدل های آشفتگی مختلف به منظور شبیه سازی عددی پدیده ی موج-نوسان در یک ورودی هوای مافوق صوت تراکم ترکیبی” و ارائه جناب آقای علی مختاری، دوشنبه ۲۰ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر محمدرضا سلطانی.

اساتید ممتحن : دکتر کاظم هجران فر و دکتر علیرضا داوری.

 

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور تخمین و شبیه سازی پدیده ی موج-نوسان در یک ورودی هوای مافوق صوت و بررسی اثرات مدل های آشفتگی در دقت و کیفیت مدل سازی این پدیده به دو بخش تقسیم شده است. دربخش اول به مطالعه مدل های آشفتگی  و ویژگی های هریک از آنها در مدل سازی جریان های مافوق صوت و همچنین مطالعه ی پژوهش های موجود برای دست یابی به روش عددی مناسب برای تحلیل عددی ورودی ها با استفاده از مدل های آشفتگی متفاوت پرداخته شده است. دربخش بعد، به منظور دستیابی به روش عددی صحیح و دقیق، و اعتبارسنجی آن برای مدل سازی جریان ورودی ها، جریان یک ورودی متقارن محوری تراکم ترکیبی با عدد ماخ طراحی ۰/۲، مدنظر قرار گرفت. هدف از این مدل اسزی این بوده است که تاثیر مدل های آشفتگی در مدل سازی جریان های مافوق صوت و همچنین اعتبارسنجی روش عددی، بهتر شناخته شود و بتوان درآینده این مدل های آشفتگی را در ورودی های مشابه استفاده نمود. آزمایش های تونل باد مربوط به این ورودی پیش تر اجرا شده و داده های تجربی مربوط به آن مورد تحلیل قرارگرفته است. شبیه سازی عددی در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول عملکرد ۸ مدل آشفتگی در حل عددی پایا مورد بررسی قرار گرفت، سپس با درنظر گرفتن اثرات افزایش نسبت انسداد و باتوجه به نتابج حالت پایا، سه مدل منتخب برای شبیه سازی عددی برای نسبت انسداد ۷۵% و مدل سازی پدیده موج-نوسان انجام شده است. نتایج تحلیل های عددی نشان دهنده ی تطابق بسیار خوبی با داده های تجربی است به طوری که بیشترین میزان خطا ۶/۳% نسبت به داده های تجربی به دست آمد.

3+

مطالب مرتبط

نظر بدهید