پایان نامه؛ پیاده سازی فرآیند مهندسی الزامات در سیکل طراحی اولیه یک بال هواپیما برمبنای نظریه گراف

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ” پیاده سازی فرآیند مهندسی الزامات در سیکل طراحی اولیه یک بال هواپیما برمبنای نظریه گراف” و ارائه جناب آقای سید سعید عسگری دوشنبه ۲۰ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر سیدمحمدباقر ملائک.

استاد ممتحن: دکتر محمدرضا آراستی و دکتر روح ا… دهقانی فیروزآبادی.

 

چکیده:

طراحان سامانه ها از جمله هواپیما و اجزای آن براساس فرآیندهای تجربی، تصمیم هایی برای دستیابی به اهداف طراحی می گیرند. این فرآیند تجربی به ویژه در سامانه های پیچیده و جدید احتمال وقوع شکست، افزایش هزینه، طولانی شدن فرآیند طراحی را بالا می برد. فرآیند تصمیم گیری (پارامترهای طراحی) با الزامات استنتاج شده از اهداف طراحی سامانه در ارتباط است. بنابراین با تدبیر و پیاده سازی الگوهای ریاضی برای نحوه ی ارضای الزامات سامانه، احتمال نقص در فرآیند تصمیم گیری کم می شود.

هدف این پژوهش تدوین الگویی ریاضی با استفاده از نظریه گراف برای پیاده سازی فرآیند مهندسی الزامات در سیکل های طراحی است (تعیین پیکربندی های قابل قبول سامانه). نوآوری پژوهش حاضر ترکیب حوزه های طراحی، مهندسی سیستم و نظریه گراف (برنامه ریزی خطی و الگوریتم های شبکه ارتباطی) درکاربردهای هوافضایی به عنوان نمونه ای از سامانه های پیچیده است برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر، ابتدا مفاهیم و چارچوب فرآیند مهندسی الزامات بیان شد. براساس ماهیت مساله مهندسی الزامات، مدل ریاضی گسسته و گراف مبنا انتخاب شد. سپس با انتخاب الگوریتم های جستجوی گراف مبنا مانند دیکسترا، نحوه حل متناسب با ماهیت مساله به صورت نرم افزاری پیاده سازی شد. برای اعتبارسنجی مدلسازی مساله پژوهش، الگوی سلسله مراتبی الزامات و محدودیت های حاکم بر آن در سیکل طراحی اولیه پیکربندی کلی یک بال هواپیما به عنوان نمونه مطالعاتی در نرم افزار تعریف شد. نتایج به دست آمده، برای بال سه دسته هواپیمای دوموتوره ملخی، جت مسافربری و جنگنده بیان شد. این نتایج علاوه بر بیان فرآیند مرسوم طراحی اولیه پیکربندی کلی بال هواپیما، تفاوت ماموریتی سه دسته هواپیمای مختلف مطالعاتی و مجموعه تصمیمات پیش رو طراح را ارائه می دهد. همچنین مدلسازی انجام شده توانایی پاسخ به ایجاد، تغییر و یا حذف الزامات را داشته و به معنای اعمال دینامیک الزامات در چرخه عمر سامانه است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید