پایان نامه؛ مدل سازی عددی یک کلکتور خورشیدی برای تولید مستقیم بخار

خبرنگار افتخاری 3جلسه ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش پیشرانش با عنوان ” مدل سازی عددی یک کلکتور خورشیدی برای تولید مستقیم بخار” شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

ارائه دهنده: پوریا مهرابی.

استاد راهنما: دکتر محمدرضا مراد.

ممتحن داخلی: دکتر مسعود دربندی؛ ممتحن خارجی: دکتر بهشاد شفیعی.

چکیده:

دراین پروژه ابتدا یک هندسه اولیه از یک کلکتور طراحی شده برای فشار اتمسفریک با تحلیل روابط حاکم بر انتقال حرارت کلکتور به صورت تحلیلی و تئوریک مدلسازی می شود و توزیع دما و حرارت در سیال داخل کلکتور بدست می آید. درواقع روش تئوریک مبتنی بر حل معادلات حاکم بر انتقال حرارت دوبعدی در مقطع کلکتور است. در گام بعدی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی معادلات انتقال حرارت برای دو دامنه مایع (سیال عامل) و جامد (کلکتور شامل لوله ها و سطوح جاذب) به صورت کوپل و در دو حالت دو و سه بعدی حل خواهند شد .

در ادامه نحوه ایجاد یک مدل جدید کلکتور خورشیدی به طور مفصل بیان گرده و قسمت های مایع اشباع، مخلوط دوفازی مایع و بخار و بخار فوق داغ مسیر در مزرعه خورشیدی (قسمت آغازین (preheating)، بویلر (evaporator) قسمت پایانی (superheating) ) مدل سازی گردیده اند و طول هرکدام از این مسیرها محاسبه گردیده است. سپس سعی شده است تا نتایج شبیه سازی با چند مدل موفق عددی شبیه سازی کلکتورهای خورشیدی مقایسه و نتایج شبیه سازی اعتبارسنجی گردد.

درانتها مطالعه پارامتریک روی اثر تغییرات کمیتهای مهم مساله صورت خواهد گرفت. خروجی مهم این تحلیل علمی پارامترهای عملکردی کلکتور از جمله توان گرمایی آن و شرایط سیال عامل در خروج از کلکتور است که عاملی تعیین کننده در توان ئخروجی یک نیروگاه می باشد و در واقع بر این اساس سایر اجزا سیکل ترمودینامیکی یک نیروگاه پایلوت انتخاب و طراحی می گردد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید