پایان نامه؛ مدلسازی سیستم هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و میکرو توربین در حضور تزریق بخار آب

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع از کارشناسی ارشد با عنوان “مدلسازی سیستم هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و میکرو توربین در حضور تزریق بخار آب” شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

ارائه دهنده: سید پوریا احمدی فرمند.

استاد راهنما: دکتر محمدرضا مراد.

اساتید ممتحن: دکتر کاوه قربانیان و دکتر رضا ابراهیمی.

 

چکیده:

امروزه ایده ی استفاده از سیستم های ترکیبی نوید بازدهی بیشتر در سیستم های تولید توان را می دهد. دراین میان به سیستم های ترکیبی پیل سوختی درکنار توربین های گازی توجه ویژه ای شده است. پیش بینی ها نشان می دهد که پتانسیل استفاده از سیستم های هیبرید پیل سوختی و میکرو توربین درصنعت تولید انرژی رو به افزایش است. در پروژه حاضر بر روی مدلسازی سیستم هیبرید پیل سوختی اکسید جامد و میکروتوربین گازی و اثر پارامترهای عملکردیدر حضور تزریق بخار آب و همچنین رطوبت هوا و سوخت های مختلف پرداخته شده است. در این پژوهش سعی بر این بوده است که ابتدا یک پیل سوختی اکسید جامد به طور کامل مدلسازی شده و سپس در ترکیب با یک میکروتوربین گازی در یک سیکل ترمودینامیکی خاص، سیستم هیبرید تولید توان همزمان، طراحی و مدلسازی گردد. پس از مدلسازی سیستم هیبرید توسعه یافته و اعتبارسنجی آن، سیستم ترکیبی از لحاظ عملکرد و بازدهی مطالعه پارامتریک می شود. در این راستا اثر تزریق بخار، وجود رطوبت در هوا و همچنین استفاده از زیست توده ها به عنوان سوخت ورودی نیز بررسی می گردند.

در نهایت با استفاده از سیستم مدل شده، با استفاده از مدل اگزرژی-اقتصادی سیستم ترکیبی، اثر پارامترهای عملکردی سیستم بر روی اگزرژی سیستم و قیمت تولید برق بدست آورده می شود و درنهایت اثر تغییر سوخت در سیستم های ترکیبی و سیکل مدل شده ارائه می شود .

1+

مطالب مرتبط

نظر بدهید