پایان نامه؛ بکارگیری داده های سی تی اسکن برای درنظر گرفتن ناهمگنی سنگ مخزن در تعیین دقیق پارامترهای مخرنی

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی راشد با عنوان “بکارگیری داده های سی تی اسکن برای درنظر گرفتن ناهمگنی سنگ مخزن در تعیین دقیق پارامترهای مخرنی” و ارائه سرکار خانم مریم صالحی در رشته مهندسی شیمی و نفت وگرایش مخازن هیدرو کربوری، ۱۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

اساتید راهنما : دکتر آیت الهی و دکتر فاضل.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید