پایان نامه؛ بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در القاگر توربوپمپ موتورهای کرایوژنیک

خبرنگار افتخاری 2جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” بررسی عددی پدیده کاویتاسیون در القاگر توربوپمپ موتورهای کرایوژنتیک” شنبه ۱۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

ارائه دهنده: رضا صداقی.

اساتید راهنما: آقای دکتر محمد فرشچی، آقای دکتر عباس ابراهیمی.

استاد ممتحن داخلی: آقای دکتر هجرانفر؛ استاد ممتحن خارجی: آقای دکتر رضا ابراهیمی.

 

چکیده:

شبیه ساز جریان داخل القاگر توربوپمپ به عنوان ابزار مناسب طراحی توربوپمپ موتورهای کرایوژنیک از اهمیت زیادی برخوردار است. شبیه سازی عددی چنین جریان هایی درعین حال که هزینه کمی دارد می تواند کمک زیادی به تست های واقعی کند. در موتورهای کرایوژنیک، دوربالای توربوپمپ به عنوان پارامتری برای کاهش وزن مساله مهمی به شمار می آید. این باعث می وشد فشار محلی در پره به زیر فشار بخار سیال کرایوژنیک رسیده و تشکیل حفره دهد. به دلیل نزدیک بودن شرایط کاری سیال کرایوژنیک به نقطه بحرانی اثرات ترمودینامیکی وجود دارند. در این پروژه یک مدل کاویتاسیون که اثرات حرارتی را در بر می گیرد، اعمال شده است. درطی پروژه مدل کاویتاسیون به هندسه های ساده ی دوبعدی با سیال آب و کرایوژنیک جهت صحه گذاری مدل و شناسایی الگوهای مختلف کاویتاسیون اعمال می شود. در مرحله آخر مدل تایید شده بر روی هندسه ی سه بعدی از القاگر توربوپمپ اعمال شده و با نتایج تجربی مقایسه می گردد. در پروژه حاضر نرم افزار تجاری فلوینت بکار گرفته شده و روش عددی حجم محدود به همراه مدل آشفتگی کا-امگا اس اس تی استفاده شده است. نتایج در هر بخش با مقادیر تجربی مقایسه شده که حاکی از آن است که می توان از این کد برای تحلیل توربوپمپی موتورهای کرایوژنیک استفاده کرد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید