سمینار؛ محاسبه برهمکنش هابارد ترکیبات پایه آهن خانواده ۱۲۲ از محاسبات ابتدا به ساکن

خبرنگار افتخاری 2سمینار آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس با موضوع ” محاسبه برهمکنش هابارد ترکیبات پایه آهن خانواده ۱۲۲ از محاسبات ابتدا به ساکن” و ارائه سرکار خانم مهدیه آقا جانی یکشنبه ۲۱ آذر ماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

قسمتی از مطالب ارائه شده در سمینار:

محاسبات ساختار الکترونی براساس نظریه تابعی چگالی (DFT) با استفاده از تقریب های موضعی یا نیمه موضعی برای تابعی های تبادلی همبستگی در موادی با همبستگی های الکترونی ضعیف تا میانی کاملا موفق هستند. هرچند این تقریب ها به نتایج نادرستی در مواد همبسته قوی منجر می شوند. بنابراین مرسوم است که اثرات همبستگی را در محاسبات ساختار الکترونی ابتدا به ساکن در نظر گرفت و به سراغ روش های فراتر از DFT، از قبیل LDA + U و LDA + DMFT رفت. درهر دوروش، پارامترهای برهمکنش کولنی (دافعه کولنی روی جایگاهی هابارد U و تبادل هوند J) نقش مهمی دارند. تعیین پارامترهای U و J از داده های آزمایشگاهی کار سختی است و همچنین این امر قدرت پیش بینی را از این روش ها می گیرد. بنابراین محاسبه مستقیم پارامترهای برهمکنش کولنی در جامدات از روش های ابتدا به ساکن بسیار مطلوب است. یک روش مهم برای محاسبه U هابارد تقریب فاز تصادفی مقید (CRPA) است. ما با استفاده از این روش، پارامترهای برهمکنش کولنی را در ترکیبات پایه آهن خانواده ۱۲۲ محاسبه و با نتایج بدست آمده توسط دیگران مقایسه کرده ایم. همچنین ما به چگونگی تغییر این پارامترها با اعمال فشار خواهیم پرداخت.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید