رساله دکتری؛ بررسی اثرات دمای متناهی و میدان های مغناطیسی پس زمینه بر مشاهده پذیرهای برخورد یون های سنگین

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع ” بررسی اثرات دمای متناهی و میدان های مغناطیسی پس زمینه بر مشاهده پذیرهای برخورد یون های سنگین” و ارائه جناب آقای فرید تقی نواز  ۲۶ دی ماه ۹۵ در آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر ندا صدوقی

هدف از این رساله بررسی اثر دما و میدان مغناطیسی پس زمینه تولید شده بعد از برخورد یون های سنگین بر روی برخی از مشاهده پذیرهای موجود دراین نوع برخوردها است. براساس نمودار فاز کوانتوم کرومودینامیک انتظار می رود که در شرایط حادی نظیر دما و چگالی بسیار بالا فاز جدیدی از ماده هسته ای به نام پلاسمای کوارک-گلوئون (QGP) بوجود بیاید. برخلاف تصورات اولیه از این فاز، رفتارهای تجمعی در این ماده نقش بسزایی دارند، به گونه ای که این ماده همانند یک مایع تقریبا ایده آل رفتار می کند.از طرف دیگر یون های متصادم با یکدیگر، به دلیل وجود بار الکتریکی و داشتن سرعت های بالا قبل از برخورد، موجب تولید یک میدان مغناطیسی عظیم در لحضات اولیه پس از برخورد می شوند. لذا بررسی اثر این میدان مغناطیسی عظیم بر روی پدیده های مرتبط با این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

باتوجه به نقش رفتارهای تجمعی در سامانه QGP ابتدا به بررسی اثر مدهای تجمعی بر روی ضریب چسبندگی برشی به عنوان کمیتی ماکروسکوپی خواهیم پرداخت. محاسبه این ضریب در قالب مدل یوکاوا و با رهیافت پاسخ خطی در حالت دما و پتانسیل شیمیایی متناهی انجام خواهد شد. در ادامه به مطالعه رفتارهای تجمعی ذرات فرمیونی در الکترودینامیک کوانتومی در حضور دما و میدان مغناطیسی متناهی خواهیم پرداخت. این مطالعه به کمک محاسبه تابع خودانرژی فرمیون تا مرتبه اول حلقه و استفاده از تابع گرین فرمیون به روش ریتوس انجام خواهد شد. درانتها، با فرض ثابت بودن میدان مغناطیسی بوجود آمده پس از برخورد، تاثیر این میدان را بر روی نرخ تولید زوج لپتونی به عنوان مشاهده پذیری مستقیم از اتفاقات رخداده درون  QGP مطالعه خواهیم کرد. برای محاسبه نرخ تولید زوج لپتونی فرض برآن بوده است که زوج لپتون های نهایی تولید شده به همراه فوتون واپاشی شونده به آنها هردو متاثر از میدان مغناطیسی بوده اند. این فرض با توجه به اینکه از طول پویش آزاد فوتون در حضور میدان مغناطیسی متناهی اطلاع دقیقی در دسترس نیست، منطقی به نظر می رسد. نکته کلیدی در این بخش نحوه بکارگیری حد آستانه به بعد ترمیم شده اند. این آستانه توسط جمع روی ترازهای لاندائو ذرات فرمیونی مشخص می شود. همچنین در این بخش فاکتور ناهمگنی جدیدی معرفی خواهد شد که ارزیابی اثر مغناطیسی بر روی ناهمگنی زوج لپتونی خروجی را ممکن می سازد.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید