پایان نامه کارشناسی ارشد؛ طراحی بهینه ی چند موضوعی پرتابه انعطاف پذیر بر اساس قابلیت اطمینان

خبرنگار افتخاری 2جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ،دینامیک پرواز و کنترل، با موضوع” طراحی بهینه ی چند موضوعی پرتابه انعطاف پذیر بر اساس قابلیت اطمینان ” و ارائه جناب آقای امیرحسین خدابخش، چهارشنبه ۸ دی ماه ۹۵ در دانشکده مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

استاد راهنما: دکتر سیدحسین پورتاکدوست.

اساتید ممتحن: دکتر محسن فتحی، دکتر جلال کریمی.

چکیده:

دراین پژوهش طراحی بهینه ی چندموضوعی پرتابه ی آیروالاستیک هدایت شونده با رویکرد قابلیت اطمینان مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور مفاهیم اصلی در طراحی براساس قابلیت اطمینان مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است و روش های موجود در طراحی براساس قابلیت اطمینان تبیین گردیده اند. ارائه ی یک فرمولاسیون یکپارچه جهت پیاده سازی ساختار طراحی بهینه براساس قابلیت اطمینان بادرنظرگرفتن روندهای حل عددی، ساختاری مناسب تسریع در فرآیند طراحی ارائه گردیده است. ارائه ی ساختار طراحی مناسب به منظور چینش هم خوان رویکردهای متفاوت طراحی و جستجوی هدفمند فضای طراحی به کمک ساختار چندسطحی چندموضوعه ازاهداف اصلی مدنظر بوده است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید