پایان نامه کارشناسی ارشد؛ ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک انتقال دهنده الکترون و لایه بافر به روش کند و پاش جهت استفاده در سلول های خورشیدی تمام اکسیدی

خبرنگار افتخاری 3جلسه دفاع از کارشناسی ارشد با موضوع “ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک انتقال دهنده الکترون و لایه بافر به روش کند و پاش جهت استفاده در سلول های خورشیدی تمام اکسیدی” و ارائه سرکار خانم الهام فراهانی دوشنبه ۲۹ آذر۹۵ در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

اساتید راهنما: پروفوسور اعظم ایرجی زاد و دکتر راحله محمدپور.

چکیده:

در این پژوهش، لایه های نازک شفاف رسانای اکسید روی(Zno) و اکسید روی آلاییده شده با آلومینیوم (AZO) به روش کندوپاش فرکانس رادیویی مگنترون ساخته و مشخصه یابی شدند. هدف از ساخت این لایه ها، کاهش مقاومت سطح الکتریکی و افزایش عبور اپتیکی در ناحیه مرئی جهت استفاده به عنوان الکترود شفاف و لایه بافر در سلول خورشیدی تمام اکسیدی است. برای دستیابی به ساختار مناسب عوامل مختلف لایه نشانی از جمله فشار، توان، ضخامت لایه نشانی و عملیات حرارتی بر ساختار لایه ها مورد بررسی قرار گرفت. لایه های ساخته شده اکسید روی آلاییده شده با آلومینیوم و اکسید روی به ترتیب به عنوان الکترود شفاف و لایه بافردر سلول های خورشیدی استفاده شدند.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید