پایان نامه کارشناسی ارشد؛ ساخت و بررسی نانوساختارها با استفاده از قوس الکتریکی در مایع

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ” ساخت و بررسی نانوساختارها با استفاده از قوس الکتریکی در مایع” با ارائه جناب آقای وحید شجاعی سه شنبه ۳۰ آذر۹۵ در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

چکیده:

در این پایان نامه به سنتز کامپوزیت گرافن/اکسیدهای تیتانیوم و تنگستن به روش قوس الکتریکی در مایع پرداخته شد. بدین منظور بر اساس مطالعه مبانی فیزیکی حاکم بر قوس الکتریکی در مایع، هندسه نقطه-نقطه برای الکترودها استفاده گردید. پس از طراحی و ساخت سیستم سنتز، به تولید تک مرحله ای نانو کامپوزیت ها پرداخته شد اما با موفقیت همراه نبود. در مرحله بعد، با تغییر ستاپ و جایگزینی گرافن با گرافیت، سنتز کامپوزیت های یاد شده انجام شد. به موازات، نانوذرات اکسیدتیتانیوم، اکسیدتنگستن و همچنین کامپوزیت های اکسیدگرافن و اکسیدهای این فلزات نیز تولید شدند.محلول ۷ppm  رودامین B   و آب به همراه کامپوزیت گرافن/اکسیدتنگستن، نانوذرات اکسید تنگستن و کامپوزیت اکسیدگرافن/اکسیدتنگستن با غلظت های مشابه تحت تابش فرابنفش قرار گرفتند. در زمان ۷۰دقیقه غلظت رنگدانه رودامینB   برای نمونه های اشاره شده به ترتیب به ۰،۶،۰،۶،۰،۱ مقدار اولیه کاهش یافت.این آزمایش برای نانوساختارهای شامل اکسید تیتانیوم نیز انجام شد و روند مشابهی را نشان داد. می توان نتیجه گرفت، گرافن نقش موثری در بهبود خاصیت فوتوکاتالیستی دارد. در این پایان نامه از آنالیزهای DLS، UV-vis، PL، ICP، FTIR ، XRD، Raman، TEM  استفاده شده است.

2+

مطالب مرتبط

نظر بدهید