رساله دکترا؛ مدل سازی ریاضی و بهینه سازی عملکرد هیدروآئرودینامیک فرم هندسی قایق پرنده درفاز برخاست از سطح به کمک روش الگوریتم ژنتیک

خبرنگار افتخاری 2جلسه دفاع از رساله دکترا با موضوع ” مدل سازی ریاضی و بهینه سازی عملکرد هیدروآئرودینامیک فرم هندسی قایق پرنده درفاز برخاست از سطح به کمک روش الگوریتم ژنتیک ” و با ارائه جاب آقای محمد توکلی، دوشنبه ۱۵آذرماه ۹۵ در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

modelmekanik

چکیده ای از این رساله:

دراین رساله سعی بر ارائه مدل سازی هیدروایرودینامیک کاربردی برای قایق پرنده ۲۰ نفره دارای بال ترکیبی با فرم بدنه کاتاماران مجهز به سیستم رانش پار در فاز برخاست از سطح بوده است. برای دست یابی به این هدف ابتدا به مدل سازی ایرو دینامیکی بال ترکیبی و سپس مدل سازی هیدرودینامیکی شناور کاتاماران تندرو پرداخته شده است. درنهایت نیز با کوپل این دو مدل سازی (مدل سازی ایرودینامیکی و هیدرودینامیکی) و در نظر گرفتن بالشتک دینامیکی هوا در زیر قایق پرنده با استفاده از سیستم رانش پار و فلپ، مدل سازی هیدروایرودینامیکی ارائه شده است.

نتایج مدل سازی ایرودینامیکی و هیدرودینامیکی به طور مجزا با نتایج عددی و تجربی ارائه شده توسط دیگر محققین مقایسه شده و نتایج حاصل ازاین دو مدل سازی اعتبارسنجی شده است. همچنین دو مدل آزمایشگاهی ساخته شده و نتایج حاصل از مدل سازی هیدروایرودینامیکی با نتایج تجربی بدست آمده از تست این دو مدل مقایسه شده است که نتایج مدل سازی مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشته است.

هدف نهایی این رساله ارائه بهینه سازی هیدروایرودینامیکی چند هدفه براساس مدل سازی ارائه شده با حجم محاسبات بسیار کم نسبت به دیگر روش ها بوده است. بهینه سازی هیدروایرودینامیکی چند هدفه به کمک الگوریتم ژنتیک مبتنی بر روش پارتو انجام شده و توابع هدف کاهش مقاومت، کاهش سرعت برخاست و افزایش کارایی ایرودینامیکی قایق پرنده بوده است. متغیرهای بهینه سازی موقعیت مرکز ثقل، موقعیت بال بیرونی نسبت به بال اصلی، زاویه راستای تراست سیستم رانش پار و زاویه فلپ درنظرگرفته شده است. همچنین با توجه اهمیت و نقش مهم پایداری در پرواز مناسب قاق پرنده دراثر سطح به ارزیابی پایداری استاتیکی به عنوان مهمترین قید بهینه سازی پرداخته شده است. نتایج بهینه سازی ارائه شده تعیین دسته جواب های بهینه برای قایق پرنده موردنظر و محدوده بهینه برای تعیین مقدار متغیرهای بهینه سازی می باشد. همچنین با استفاده از بهینه سازی هیدروایرودینامکی ارائه شده محدوده ی مجاز تغییر مرکز ثقل جهت تغییر کاربری قایق پرنده تعیین شده است.

0

مطالب مرتبط

نظر بدهید