پایداری لوله ویسکوالاستیک حامل جریان درمعرض جریان خارجی

خبرنگار افتخاری 1جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، گرایش سازه با موضوع “پایداری لوله ویسکوالاستیک حامل جریان درمعرض جریان خارجی” و با ارائه جناب آقای پوریا شاه علی در ۲۹ شهریور ۹۵ در دانشکده هوافضا دانشگاه شریف برگزار شد.

چکیده:

در پروژه حاضر، رفتار دینامیکی لوله ویسکوالاستیک دارای مدول کسری حامل جریان و در معرض جریان خارجی با شرط مرزی دو سر آزاد بررسی می شود. با استفاده از چهار مود گالرکین به گسسته سازی و حل معادلات غیرخطی کوپل لوله ویسکوالاستیک پرداخته و سپس نتایج ارائه می شود. در ادامه، معادلات حاکم بر مساله لوله ویسکوالاستیک دارای مدول کسری با فرض نوسانی بودن جریان داخلی با استفاده از روش مقیاس های چندگانه حل می شود. با استفاده از نمودارهای پاسخ زمانی به بررسی ماکزیمم دامنه ارتعاشات سیستم تحت اثر پارامترهای سرعت سیال داخلی، سرعت کاهش یافته سیال خارجی، ضریب ویسکوالاستیک، توان کسری ویسکوالاستیک و پارامتر تنظیم کننده می پردازیم. نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت کاهش یافته سیال خارجی، دامنه ارتعاشات سیستم ابتدا افزایشو سپس کاهش می یابد. همچنین با افزایش سرعت بدون بعد سیال داخلی، ضریب ویسکوالاستیک و مرتبه مشتق کسری در ناحیه قفل شوندگی دامنه ارتعاشات سیستم کاهش می یابد. درحالیکه، دامنه ارتعاشات سیستم با افزایش دامنه ترم نوسانی سرعت جریان داخلی افزایش می یابد. به علاوه، نتایج بدست آمده از روش مقیاس های چندگانه در حالات حدی با نتایج حاصل از روش گالرکین دارای تطابق خوبی می باشد.

کلمات کلیدی:

اندر کنش سازه و سیال؛ جریان عمودخارجی؛ لوله ویسکوالاستیک دارای مدول کسری؛ پدیده قفل شوندگی؛ روش مقیاس های چندگانه.

2+

مطالب مرتبط

نظر بدهید